Response of acidobacterial communities to 3 years of biochar addition in a black soil of northeast China Academic Article uri icon

authors

  • Yao, Q
  • Liu, Junjie
  • Yu, Z
  • Li, Y
  • Jin, Jian
  • Liu, X
  • Wang, G

publication date

  • 2020