A monolithic artificial iconic memory based on highly stable perovskite-metal multilayers Academic Article uri icon

authors

 • Guan, Xinwei
 • Wang, Yutao
 • Lin, Chun-Ho
 • Hu, Long
 • Ge, Shuaipeng
 • Wan, Tao
 • Younis, Adnan
 • Li, Feng
 • Cui, Yimin
 • Qi, Dong-Chen
 • Chu, Dewei
 • Chen, Xiao Dong
 • Wu, Tom

publication date

 • September 2020