Modification of PTCDA/Co Interfacial Electronic Structures Using Alq3 Buffer Layer Academic Article uri icon

authors

  • Cao, Liang
  • Wang, Yu-Zhan
  • Qi, Dong-Chen
  • Zhong, Jian-Qiang
  • Wee, Andrew TS
  • Gao, Xing-Yu

publication date

  • December 5, 2013