Investigation of Interface Properties for ClAlPc/C60 Heterojunction-Based Inverted Organic Solar Cell Academic Article uri icon

authors

  • Zhong, Shu
  • Zhong, Jian Qiang
  • Wang, Xi Zu
  • Huang, Ming Yang
  • Qi, Dong Chen
  • Chen, Zhi Kuan
  • Chen, Wei

publication date

  • January 26, 2012