Room temperature ferromagnetism in partially hydrogenated epitaxial graphene Academic Article uri icon

authors

 • Xie, Lanfei
 • Wang, Xiao
 • Lu, Jiong
 • Ni, Zhenhua
 • Luo, Zhiqiang
 • Mao, Hongying
 • Wang, Rui
 • Wang, Yingying
 • Huang, Han
 • Qi, Dongchen
 • Liu, Rong
 • Yu, Ting
 • Shen, Zexiang
 • Wu, Tom
 • Peng, Haiyang
 • Özyilmaz, Barbaros
 • Loh, Kianping
 • Wee, Andrew TS
 • Ariando
 • Chen, Wei

publication date

 • May 9, 2011