Chemical vapor deposition graphene as structural template to control interfacial molecular orientation of chloroaluminium phthalocyanine Academic Article uri icon

authors

 • Qi, Dongchen
 • Ying Mao, Hong
 • Wang, Rui
 • Wang, Yu
 • Chao Niu, Tian
 • Qiang Zhong, Jian
 • Yang Huang, Ming
 • Chen Qi, Dong
 • Ping Loh, Kian
 • Thye Shen Wee, Andrew
 • Chen, Wei

publication date

 • August 29, 2011