Mechanism of the Fermi level pinning at organic donor–acceptor heterojunction interfaces Academic Article uri icon

authors

  • Mao, Hong Ying
  • Bussolotti, Fabio
  • Qi, Dong-Chen
  • Wang, Rui
  • Kera, Satoshi
  • Ueno, Nobuo
  • Wee, Andrew Thye Shen
  • Chen, Wei

publication date

  • March 2011