Electronic Structure, Chemical Interactions and Molecular Orientations of 3,4,9,10-Perylene-tetracarboxylic-dianhydride on TiO2(110) Academic Article uri icon

authors

  • Cao, Liang
  • Wang, Yuzhan
  • Zhong, Jianqiang
  • Han, Yuyan
  • Zhang, Wenhua
  • Yu, Xiaojiang
  • Xu, Faqiang
  • Qi, Dong-Chen
  • Wee, Andrew TS

publication date

  • December 22, 2011