Tuning the electron injection barrier between Co and C60 using Alq3 buffer layer Academic Article uri icon

authors

  • Wang, Yu-Zhan
  • Qi, Dong-Chen
  • Chen, Shi
  • Mao, Hong-Ying
  • Wee, Andrew TS
  • Gao, Xing-Yu

publication date

  • November 15, 2010