Role of oxygen incorporation in electronic properties of rubrene films Academic Article uri icon

authors

 • Song, Xin
 • Wang, Li
 • Fan, Qitang
 • Wu, Yuyu
 • Wang, Hongming
 • Liu, Chunmei
 • Liu, Nianhua
 • Zhu, Junfa
 • Qi, Dongchen
 • Gao, Xingyu
 • Wee, Andrew TS

publication date

 • July 19, 2010