Band-Bending at the Graphene–SiC Interfaces: Effect of the Substrate Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Wei
  • Chen, Shi
  • Ni, Zhen Hua
  • Huang, Han
  • Qi, Dong Chen
  • Gao, Xing Yu
  • Shen, Ze Xiang
  • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

  • April 19, 2010