Molecular Orientation Dependent Energy Level Alignment at Organic−Organic Heterojunction Interfaces Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Wei
  • Qi, Dong Chen
  • Huang, Yu Li
  • Huang, Han
  • Wang, Yu Zhan
  • Chen, Shi
  • Gao, Xing Yu
  • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

  • July 23, 2009