Orientation-controlled charge transfer at CuPc/F16CuPc interfaces Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Wei
  • Chen, Shuang
  • Chen, Shi
  • Li Huang, Yu
  • Huang, Han
  • Qi, Dong Chen
  • Gao, Xing Yu
  • Ma, Jing
  • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

  • September 15, 2009