Water-Induced Negative Electron Affinity on Diamond (100) Academic Article uri icon

authors

  • Gao, Xingyu
  • Liu, Lei
  • Qi, Dongchen
  • Chen, Shi
  • Wee, ATS
  • Ouyang, Ti
  • Loh, Kian Ping
  • Yu, Xiaojiang
  • Moser, Herbert O

publication date

  • February 2008