Surface Transfer Doping of Diamond (100) by Tetrafluoro-tetracyanoquinodimethane Academic Article uri icon

authors

  • Qi, Dongchen
  • Chen, Wei
  • Gao, Xingyu
  • Wang, Li
  • Chen, Shi
  • Loh, Kian Ping
  • Wee, Andrew TS

publication date

  • July 2007