Probing the interaction at the C60–SiC nanomesh interface Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Wei
  • Chen, Shi
  • Zhang, Hong Liang
  • Xu, Hai
  • Qi, Dong Chen
  • Gao, Xing Yu
  • Loh, Kian Ping
  • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

  • July 2007