Probing the ultrafast electron transfer at the CuPc∕Au(111) interface Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Wei
  • Wang, Li
  • Qi, Dong Chen
  • Chen, Shi
  • Gao, Xing Yu
  • Wee, Andrew Thye Shen

publication date

  • May 2006