Quality assurance with an informatics auditing process for Food Composition Tables Academic Article uri icon

authors

 • Chu, Chi-Ming
 • Lee, Meei-Shyuan
 • Hsu, Yi-Hsien
 • Yu, Hsiao-Li
 • Wu, Tsai-Yi
 • Chang, Su-Chien
 • Lyu, Li-Ching
 • Chou, Fang-Ju
 • Shao, Yun-Ping
 • Wahlqvist, Mark L

publication date

 • November 2009