Soil carbon sequestration and crop yield in response to application of chemical fertilizer combined with cattle manure to an artificially eroded Phaeozem Academic Article uri icon

authors

  • Sui, Yueyu
  • Jin, Jian
  • Liu, Xiaobing
  • Zhang, Xingyi
  • Li, Yansheng
  • Zhou, Keqin
  • Wang, Guanghua
  • Di, Guoli
  • Herbert, Stephen James

publication date

  • 2017