Bacterial communities incorporating plant-derived carbon in the soybean rhizosphere in Mollisols that differ in soil organic carbon content Academic Article uri icon

authors

  • Lian, Teng-Xiang
  • Wang, Guang-Hua
  • Yu, Zhen-Hua
  • Li, Yan-Sheng
  • Liu, Xiao-Bing
  • Zhang, Shao-Qing
  • Herbert, Stephen James
  • Jin, Jian

publication date

  • 2017