An encryption algorithm based on combined chaos in body area networks Academic Article uri icon

authors

 • Wang, Wei
 • Si, Miaomiao
 • Pang, Yu
 • Ran, Peng
 • Wang, Huiqian
 • Jiang, Xiaoming
 • Liu, Yu
 • Wu, Jun
 • Wu, Wei
 • Chilamkurti, Naveen
 • Jeon, Gwanggil

publication date

 • 2018