Effects of over 30-year of different fertilization regimes on fungal community compositions in the black soils of northeast China Academic Article uri icon

authors

 • Hu, Xiaojing
 • Liu, Junjie
 • Wei, Dan
 • Zhu, Ping
 • Cui, Xi an
 • Zhou, Baoku
 • Chen, Xueli
 • Jin, Jian
 • Liu, Xiaobing
 • Wang, Guanghua

publication date

 • 2017