microDoR for HUMAN: A web server to predict mode of miRNA-mediated gene silencing Conference Paper uri icon

authors

  • Cheng, Lei
  • Zhou, Tao
  • Guo, Xuejiang
  • Song, Xiaofeng
  • Zhang, Xiaobai
  • Han, Ping
  • Chen, Yi-ping Phoebe
  • Sha, Jiahao

publication date

  • December 2010