Social, economic and demographic correlates of overweight and obesity in primary-school children: preliminary data from the Healthy Growth Study. Academic Article uri icon

authors

 • Moschonis, G
 • Tanagra, S
 • Vandorou, A
 • Kyriakou, AE
 • Dede, V
 • Siatitsa, PE
 • Koumpitski, A
 • Androutsos, O
 • Grammatikaki, E
 • Kantilafti, M
 • Naoumi, A
 • Farmaki, AE
 • Siopi, A
 • Papadopoulou, EZ
 • Voutsadaki, E
 • Chlouveraki, F
 • Maragkopoulou, K
 • Argyri, E
 • Giannopoulou, A
 • Manios, Y

publication date

 • January 1, 2010