Using epidemic betweenness to measure the influence of users in complex networks Academic Article uri icon

authors

  • Wen, Sheng
  • Jiang, Jiaojiao
  • Liu, Bo
  • Xiang, Yang
  • Zhou, Wanlei

publication date

  • 2017