K-Source: Multiple Source Selection for Traffic Offloading in Mobile Social Networks Conference Paper uri icon

authors

  • Liu, Bo
  • Zhou, Wanlei
  • Jiang, Jiaojiao
  • Wang, Kun

publication date

  • 2016