Providing Vehicular Infotainment Service Using VHF/UHF TV Bands via Spatial Spectrum Reuse Academic Article uri icon

authors

  • Chen, Jiacheng
  • Liu, Bo
  • Zhou, Haibo
  • Gui, Lin
  • Liu, Ning
  • Wu, Yiyan

publication date

  • 2015