Spatial Coordinated Medium Sharing: Optimal Access Control Management in Drive-Thru Internet Academic Article uri icon

authors

  • Zhou, Haibo
  • Liu, Bo
  • Hou, Fen
  • Luan, Tom H
  • Zhang, Ning
  • Gui, Lin
  • Yu, Quan
  • Shen, Xuemin Sherman

publication date

  • 2015