ChainCluster: Engineering a Cooperative Content Distribution Framework for Highway Vehicular Communications Academic Article uri icon

authors

  • Zhou, Haibo
  • Liu, Bo
  • Luan, Tom H
  • Hou, Fen
  • Gui, Lin
  • Li, Ying
  • Yu, Quan
  • Shen, Xuemin

publication date

  • 2014