A Low-Complexity Compressive Sensing Algorithm for PAPR Reduction Academic Article uri icon

authors

  • Liu, Bo
  • Liu, Si
  • Rui, Yun
  • Gui, Lin
  • Wang, Yingguan

publication date

  • 2014