A Cooperative Matching Approach for Resource Management in Dynamic Spectrum Access Networks Academic Article uri icon

authors

  • Zhou, Haibo
  • Liu, Bo
  • Liu, Yongkang
  • Zhang, Ning
  • Gui, Lin
  • Li, Ying
  • Shen, Xuemin Sherman
  • Yu, Quan

publication date

  • 2014