Throughput Evaluation for Cooperative Drive-Thru Internet using Microscopic Mobility Model Conference Paper uri icon

authors

  • Zhou, Haibo
  • Liu, Bo
  • Luan, Tom H
  • Hou, Fen
  • Gui, Lin
  • Li, Ying
  • Shen, Xuemin Sherman

publication date

  • 2013