Improve the Performance of LDPC Coded QAM by Selective Bit Mapping in Terrestrial Broadcasting System Academic Article uri icon

authors

  • Liu, Bo
  • Liang Gong
  • Lin Gui
  • Bo Liu
  • Bo Rong
  • Yin Xu
  • Yiyan Wu
  • Wenjun Zhang

publication date

  • June 2011