Selective bit mapping for Chinese DTMB LDPC coded QAM modulation scheme Conference Paper uri icon

authors

  • Gong, Liang
  • Gui, Lin
  • Liu, Bo
  • Rong, Bo
  • Xu, Yin
  • Wu, Yiyan
  • Zhang, Wenjun

publication date

  • June 2011