QoE-driven big data architecture for smart city Academic Article uri icon

authors

  • He, Xiaoming
  • Wang, Kun
  • Huang, Huawei
  • Liu, Bo

publication date

  • 2018