Converting natural evergreen broadleaf forests to intensively managed moso bamboo plantations affects the pool size and stability of soil organic carbon and enzyme activities Academic Article uri icon

authors

 • Lin, Ziwen
 • Li, Yongfu
 • Tang, Caixian
 • Luo, Yu
 • Fu, Weijun
 • Cai, Xiaoqing
 • Li, Yongchun
 • Yue, Tian
 • Jiang, Peikun
 • Hu, Shuaidong
 • Chang, Scott X

publication date

 • 2018