Cardiopulmonary exercise test profile in endurance athletes, non-endurance athletes and young patients with hypertrophic cardiomyopathy Conference Paper uri icon

authors

 • Anastasakis, A
 • Rigopoulos, A
 • Theopistou, A
 • Kotsiopoulou, C
 • Markou, D
 • Sevdalis, E
 • Protonotarios, N
 • Panagiotakos, D
 • Stefanadis, C
 • Toutouzas, P

publication date

 • August 1, 2000