Effect of exposure to Environmental Tobacco Smoke on inflammation process: the ATTICA study Conference Paper uri icon

authors

 • Panagiotakos, DB
 • Pitsavos, C
 • Chrysohoou, C
 • Skoumas, J
 • Papadimitriou, L
 • Zeibekis, A
 • Masoura, C
 • Katinioti, A
 • Vasiliadou, K
 • Stefanadis, C

publication date

 • September 1, 2007