Postprandial inflammatory responses in subjects with familiar combined hyperlipidemia: Effects of treatment with atorvastatin Conference Paper uri icon

authors

 • Goumas, GS
 • Tentolouris, C
 • Skoumas, I
 • Antoniades, C
 • Ekonomou, C
 • Tousoulis, D
 • Panagiotakos, D
 • Pitsavos, C
 • Vasiliadou, K
 • Toutouza, M
 • Stefanadis, C
 • Toutouzas, P

publication date

 • November 5, 2002