Angiotensin converting enzyme polymorphism in endurance and non-endurance elite athletes Conference Paper uri icon

authors

 • Anastasakis, A
 • Miliou, A
 • Theopistou, A
 • Rigopoulos, A
 • Markou, D
 • Sevdalis, E
 • Panagiotakos, D
 • Kotsiopoulou, C
 • Stefanadis, C
 • Toutouzas, P

publication date

 • February 1, 2000