Moso bamboo invasion into broadleaf forests is associated with greater abundance and activity of soil autotrophic bacteria Academic Article uri icon

authors

  • Li, Yongchun
  • Liang, Xue
  • Tang, Caixian
  • Li, Yongfu
  • Chen, Zhihao
  • Chang, Scott X
  • Guo, Zhiying
  • Shen, Ying
  • Xu, Qiufang

publication date

  • 2018