Effect of manganese spatial distribution in the soil profile on wheat growth in rice–wheat rotation Academic Article uri icon

authors

  • Lu, Shihua
  • Liu, Xuejun
  • Li, Long
  • Zhang, Fusuo
  • Zeng, Xiangzhong
  • Tang, Caixian

publication date

  • April 2004