Impact of soil moisture on metsulfuron-methyl residues in Chinese paddy soils Academic Article uri icon

authors

  • Wang, Haizhen
  • Liu, Xingmei
  • Wu, Jianjun
  • Huang, Panming
  • Xu, Jianming
  • Tang, Caixian

publication date

  • December 2007