Differential Private POI Queries via Johnson-Lindenstrauss Transform Academic Article uri icon

authors

  • Yang, Mengmeng
  • Zhu, Tianqing
  • Liu, Bo
  • Xiang, Yang
  • Zhou, Wanlei

publication date

  • 2018