Rod-Like Nitrogen-Doped Carbon Hollow Shells for Enhanced Capacitive Deionization Academic Article uri icon

authors

  • Ding, Meng
  • Du, Fei-Hu
  • Liu, Bo
  • Leong, Zhi Yi
  • Guo, Lu
  • Chen, Fuming
  • Baji, Avinash
  • Yang, Hui Ying

publication date

  • 2018