Bimetallic metal–organic framework derived porous carbon nanostructures for high performance membrane capacitive desalination Academic Article uri icon

authors

  • Ding, Meng
  • Shi, Wenhui
  • Guo, Lu
  • Leong, Zhi Yi
  • Baji, Avinash
  • Yang, Hui Ying

publication date

  • 2017