Non-covalently modified graphene sheets by imidazolium ionic liquids for multifunctional polymer nanocomposites Academic Article uri icon

authors

  • Yang, Ying-Kui
  • He, Cheng-En
  • Peng, Ren-Gui
  • Baji, Avinash
  • Du, Xu-Sheng
  • Huang, Yuan-Li
  • Xie, Xiao-Lin
  • Mai, Yiu-Wing

publication date

  • 2012