A Meta-Analysis and Critical Evaluation of Influencing Factors on Soil Carbon Priming Following Biochar Amendment Academic Article uri icon

authors

  • Ding, Fan
  • Van Zwieten, Lukas
  • Zhang, Weidong
  • Weng, Zhe
  • Shi, Shengwei
  • Wang, Jingkuan
  • Meng, Jun

publication date

  • 2018