Hypertension in China: Data from the 4th national hypertension survey in China Conference Paper uri icon

authors

  • Wu, Yangfeng
  • Chalmers, John
  • Li, Liming
  • Yao, Chonghua
  • Huxley, Rachel
  • Li, Xian
  • Gao, Runlin
  • Kong, Lingzhi
  • Yang, Xiaoguang

publication date

  • December 1, 2006