Novel insight into adsorption and co-adsorption of heavy metal ions and an organic pollutant by magnetic graphene nanomaterials in water Academic Article uri icon

authors

  • Huang, Dan
  • Wu, Jizi
  • Wang, Lu
  • Liu, Xingmei
  • Meng, Jun
  • Tang, Xianjin
  • Tang, Caixian
  • Xu, Jianming

publication date

  • 2019